Vakantie-Moezel

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

voorwaarden

Huur Voorwaarden

Verhuurvoorwaarden Appartementen/woningen


1*   De huurovereenkomst omvat de gehuurde wooneenheid met de complete inventaris.


2*  Bij de reservering is men een aanbetaling van € 50,- op de huursom verschuldigd, het restant van de huursom dient te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voordat de wooneenheid wordt betrokken. Gaat de huurperiode binnen 6 weken in, dan dient de volledige huursom te worden betaald.


3* Tot uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder zijn reservering annuleren in geval van dringende noodzaak. De aanbetaling dient ons dan ter dekking van de kosten. Bij latere annulering dient de volledige huurprijs worden betaald. Indien echter voor de betreffende huurperiode een andere huurder wordt gevonden, wordt alsnog de huurprijs, onder aftrek van kosten, teruggestort. Het is verstandig een annuleringsverzekering te nemen.


4* Indien de huurder zijn betalingsverplichtingen niet op tijd nakomt, is verhuurder gerechtigd de gemaakte afspraken te laten vervallen. De huurder wordt hierdoor niet van zijn betalingsverplichtingen ontheven. Overigens zal verhuurder de overeenkomst verder alleen kunnen annuleren in geval van aantoonbare overmacht.


5* De huurtijd gaat in op dag van aankomst om 15.00 uur en eindigt op dag van vertrek om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.


6* De huurder verplicht zich de woning behoorlijk te bewonen. Bij vertrek dient huurder er voor te zorgen dat alle afval in de container is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de wooneenheid weer opgeruimd wordt achtergelaten. Licht en elektrische apparaten uit, controleren of ramen en deuren dicht zijn.

7* De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het gehuurde of toebehoren wordt toegebracht door welke oorzaak dan ook, tenzij hij bewijst dat de schade niet ontstaan is ten gevolge van onachtzaamheid, schuld of opzet van zichzelf of andere personen waarvoor hij aansprakelijk is. Het in het voorafgaande bepaalde is evenzeer van toepassing op de in of bij het pand aanwezige gemeenschappelijke ruimtes. In geval van schade aan genoemde ruimtes zullen de kosten van herstel naar evenredigheid van het aantal huurders op huurder verhaald worden.


8* Eventuele schade of mankementen dient terstond door huurder aan verhuurder schriftelijk worden medegedeeld, en voor vertrek te worden betaald.

9* De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.


10* De huurder dient overlast aan anderen te voorkomen en aanwijzingen van de beheerder op te volgen. Na 22:00 uur  in de kleine uurtjes denk dan ook aan de buurtjes, Wangedrag kan verwijdering van de woning tengevolge hebben zonder dat restitutie van de huur plaatsvindt.

11* Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak ook ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. Verzekering van genoemde risico’s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan vóór u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.

12* De verhuurder en zijn staf zullen alles doen om uw verblijf zoveel mogelijk te veraangenamen. In geval van een wens of klacht dient u zich in eerste instantie dan ook tot de verhuurder te wenden. In het onverhoopte geval dat een rechtvaardige klacht niet zou worden opgelost, gelieve u z.s.m. de verhuurder in kennis te stellen die alsnog een oplossing zal zoeken.


13* Huisdieren zijn niet toegestaan, ook niet van eventuele visite.14* Het is  verboden te roken binnen´s huis. ( wel op het terras )


15* Bij iedere boeking wordt een waarborgsom van € 10
0,00 in rekening gebracht. (dit wordt na het in goede orde verlaten van de woning teruggestort.)

16* Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde met meerdere personen te bewonen dan overeengekomen.


17* In de periode oktober t/m April worden energie kosten in rekening gebracht afhankelijk van het gebruik. Dit wordt vooraf aangegeven.

18
* Indien huurder in gebreke blijft in de nakoming van enige verplichting, welke ingevolge de of deze overeenkomst op hem rust en door de verhuurder gerechtelijke en/of buitengerechtelijke maatregelen moeten worden genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand van de verhuurder, voor rekening van de huurder.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu